Regulamin uczestnictwa

1. Sailing Week jest nieformalną inicjatywą zajmującą się organizowaniem imprez w celu propagowania żeglarstwa.

2. Imprezy Sailing Week organizowane są w ramach jednoosobowych działalności prowadzonych przez członków inicjatywy bądź też jako imprezy składkowe.

3. Uczestnikiem imprez może być osoba pełnoletnia, która wypełniła formularz dostępny na stronie internetowej sailingweek.pl, zapoznała się z niniejszym regulaminem oraz dokonała opłat w wyznaczonym terminie.

4. Uczestnictwo w imprezie osoby niepełnoletniej może odbyć się jedynie za zgodą Sailing Week oraz jej rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej.

5. Sailing Week podczas imprez jest reprezentowany przez instruktorów oraz kapitanów których zadaniem jest pilnowanie postanowień niniejszego dokumentu.

6. Sailing Week podczas imprez zobowiązuje się do:

 • Realizacji ofert publikowanych na stronie sailingweek.pl, a w przypadku braku możliwości zrealizowania oferty przedstawi alternatywną wersję po uzgodnieniu z uczestnikiem
 • Pilnowania bezpieczeństwa związanego z żeglugą
 • Służenia radą, pomocą oraz zapewnienia wykwalifikowanej kadry
 • Prowadzenia dokumentacji rejsów (opinie, dzienniki jachtowe)

7. Uczestnik imprez ma obowiązek:

 • Prowadzenia dokumentacji rejsów (opinie, dzienniki jachtowe)
 • Przestrzegania postanowień Regulaminu imprez Sailing Week
 • Dla zachowania bezpieczeństwa bezwzględnego wykonywania poleceń Kapitanów oraz Instruktorów Sailing Week
 • Posiadać dokument tożsamości wymagany w krajach, w których odbywa się dana impreza

8. Uczestnik imprez powinien:

 • Posiadać odpowiedni sprzęt sugerowany przez organizatora
 • Uśmiechać się jak najwięcej
 • Szerzyć dobre imię Sailing Week

9. Uczestnik imprezy może zostać skreślony z listy uczestników w każdym momencie trwania imprezy jeżeli będzie zagrażał bezpieczeństwu jej uczestników lub organizatorów. Jeżeli skreślenie z listy nastąpi podczas rejsu organizator ma obowiązek pozostawienia uczestnika w najbliższym porcie, a jego powrót odbędzie się w jego własnym zakresie i na jego koszt. Nie ma również prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane świadczenia i nie może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów. Za szkody wyrządzone innym uczestnikom, mieniu lub organizatorom uczestnik zostanie obciążony równowartością wyrządzonych szkód w terminie 7 dni od zakończenia wydarzenia.

10. Dane uczestników pozyskane podczas zapisów na daną imprezę są wykorzystywane jedynie na użytek
Sailing Week.

11. Dane pozyskane w formularzach zapisu mogą być wykorzystywane w celach marketingowych jedynie jeżeli uczestnik wyraził na to zgodę.

12. Działania marketingowe o których mowa w pkt. 11 dotyczy jedynie działalności Sailing Week.

13. Rezygnacja z imprezy może nastąpić na życzenie uczestnika natomiast musi się on liczyć z możliwością potrącenia części lub całości wpłaconej kwoty na poczet kosztów organizacji związanych ze zobowiązaniami Sailing Week. Koszty nie mogą być natomiast wyższe niż cena uczestnictwa za imprezę. Rezygnacja musi być zgłoszona mailowo na info@sailingweek.pl.

Zdjęcia (filmy)
14. Zdjęcia wykonane na rejsie mogą być umieszczane na stronie internetowej sailingweek.pl, mediach społecznościowych (facebook.com/sailing.week.14, instagram) oraz serwisie youtube.com.

15. Jeśli ktoś chce zabronić publikacji swojego wizerunku, powinien to zgłosić na początku rejsu.

16. Nie robimy i nie publikujemy zdjęć naruszających prywatność uczestników rejsu.